k.wrona

Krzysztof Wrona

Krzysztof.Wrona@sp66.wroclaw.pl

Godziny pracy:

Wtorek:  12:30 - 16:30
Środa:  08:30 - 12:30
Czwartek: 08:00 - 12:00

Kontakt:

 1. najlepiej osobisty – wystarczy podejść, nawet na korytarzu i poprosić o rozmowę – ustalimy jakiś termin,
 2. można poprosić wychowawcę albo innego nauczyciela, żeby przekazał mi informację,
 3. mail’owy lub poprzez wiadomość Librus’ie.

Zadania psychologa:

 1. Planowanie, organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy, w tym terapii psychologicznej indywidualnej i grupowej oraz wspieranie mocnych stron uczniów.
 2. Współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas i rodzicami w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom w zachowaniu oraz inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy wychowawczej.
 3. Wspieranie wychowawców klas, nauczycieli oraz zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z realizowanego programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 4. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie planowanych do realizacji metod i form pomocy udzielanej uczniom.
 5. Współpraca z pedagogiem przy planowaniu i koordynacji zadań na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
 6. Prowadzenie działań diagnostycznych w celu rozpoznania przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych.
 7. Doraźna interwencja w nagłych sytuacjach wynikających z codziennej pracy szkoły.


Projekt “Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”

Celem pracy szkoły jest odkrywanie twórczych możliwości tkwiących w uczniu. Można to robić wieloma sposobami, pomocna w osiągnięciu tego celu jest zindywidualizowana oferta edukacyjna. Jedną z takich metod indywidualnej pracy jest tutoring. Jego istotą jest wykorzystanie potencjału intelektualnego drzemiącego w człowieku. Inaczej mówiąc tutoring jako metoda edukacyjna ma na celu zrozumienie siebie lub mówiąc bardziej poetycko przekształcić „wiedzę ukrytą” w „wiedzę jawną” o sobie, o swoich możliwościach, mocnych stronach, marzeniach….


z materiałów informacyjnych projektu

Indywidualne plany rozwojowe uczniów (przykłady):

Schowek01a

Schowek03a