e.lewandowska

Edyta Lewandowska
Godziny pracy:
Poniedziałek: 08:00 - 13:00
Wtorek:    08:00 - 13:00
Środa:    09:30 - 14:30
Czwartek:   10:15 - 15:15
Piątek:    09:00 - 13:00
Edyta.Lewandowska@sp66.wroclaw.pl

Zadania pedagoga:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania  problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
 2. Udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 3. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 4. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 5. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 6. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 7. Wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej.

W celu realizacji powyższych zadań współpracuję z wieloma instytucjami wspierającymi naszą szkołę:
 • PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNĄ

 http://www.ppp2.wroc.pl

(diagnozowanie trudności dydaktycznych, problemów wychowawczych, nauczanie indywidualne, indywidualny  tok nauki dla uczniów zdolnych)

 • SPECJALISTYCZNĄ PORADNIĄ TERAPEUTYCZNĄ

 http://www.spt.wroc.pl

(pomoc psychologiczna dla młodzieży i rodziców, terapia indywidualna i spotkania grupowe, terapia rodzinna)

 • MIEJSKIM OŚRODKIEM  POMOCY SPOŁECZNEJ

(pomoc materialna dla uczniów,  reagowanie w sytuacji rażących zaniedbań i braku właściwej opieki ze strony rodziców oraz  różnych sytuacjach kryzysowych, współpraca w ramach Partnerstwa Lokalnego – podejmowanie inicjatyw na rzecz mieszkańców Wielkiej Wyspy)

 • RADĄ  OSIEDLA

(pomoc materialna dla uczniów)

 • DUSZPASTERSTWEM AKADEMICKIM  REDEMPTOR  Parafia MBP ul. Wittiga

(pomoc w nauce prowadzona przez studentów- wolontariuszy z Grupy Charytatywnej DA Redemptor)

 • CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

http://www.doradcy-wroclaw.pl/

(doradztwo zawodowe, warsztaty dla uczniów  klas II i III związane z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej, indywidualne porady i kosultacje dla uczniów i rodziców, spotkania dla rodziców uczniów klas III  dotyczące rekrutacji  do szkół)

 • POLICJA, STRAŻ MIEJSKA
 • SĄD RODZINNY
 • STOWARZYSZENIE JESTEM
 • INNE STOWARZYSZENIA,  FUNDACJE