Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948) oraz art. 210 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)dnia 23 marca 2017 r. Rada Miejska Wrocławia podjęła uchwałę, której skutkiem jest przekształcenie Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta w Szkołę Podstawową nr 66 przy ulicy E. Dembowskiego 39.

Szkoła zacznie działać od 1 września 2017 r.

O najlepszych tradycjach i wartościach Gimnazjum nr 19, które postaramy się przenieść na grunt nowej szkoły podstawowej możesz już dziś poczytać na tej stronie internetowej.

Skontaktuj się z nami.

Zapraszamy!